Author: Admin

ไปรษณีย์ไทย แจ้งเตือนประชาชน “อย่าให้บุคคลแปลกหน้ายืมบัตรประชาชนในการฝากส่งสิ่งของทางไปรษณีย์”

กรุงเทพฯ 21 มีนาคม 2561 – บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) แจ้งเตือนประชาชนกรณีฝากส่งสิ่งของทางไปรษณีย์ โดยอย่าให้บุคคลแปลกหน้ายืมบัตรประชาชนเพื่อฝากส่งสิ่งของทางไปรษณีย์ และต้องแสดงบัตรประชาชนผู้ส่งก่อนการฝากส่งสิ่งของทางไปรษณีย์ทุกครั้ง เพื่อป้องกันการฝากส่งสิ่งของผิดกฎหมาย             นางสมร เทิดธรรมพิบูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) กล่าวว่า บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด แจ้งเตือนประชาชนกรณีฝากส่งสิ่งของทางไปรษณีย์ อย่าให้บุคคลแปลกหน้ายืมบัตรประชาชนเพื่อฝากส่งสิ่งของทางไปรษณีย์ เพื่อป้องกันกรณีผู้กระทำผิดลักลอบส่งสิ่งของผิดกฎหมายผ่านเส้นทางไปรษณีย์ และหลบเลี่ยงการตรวจค้นจากเจ้าหน้าที่ อาทิ การส่งสิ่งเสพติด การส่งอาวุธ เป็นต้น โดยประชาชนผู้ใช้บริการฝากส่งไปรษณีย์ทุกคนต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่มีเลขประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ทุกครั้งก่อนการฝากส่งสิ่งของทางไปรษณีย์ทุกประเภท ซึ่งเริ่มประกาศใช้กฎดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2559 เป็นต้นมา ณ ที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่งทั่วประเทศ ทั้งนี้ หากผู้ใช้บริการไม่ได้เตรียมหลักฐานประจำตัวมาในขณะฝากส่ง ไปรษณีย์ไทย มีความจำเป็นต้องขอปฏิเสธการรับฝาก จนกว่าจะมีหลักฐานมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการฝากส่งสิ่งของเข้าสู่ระบบไปรษณีย์ต่อไป             อนึ่ง มาตรการดังกล่าวเป็นไปตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เกี่ยวกับมาตรการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด “เรื่องแก้ไขเพิ่มเติมการกำหนดประเภทสถานประกอบการที่อยู่ภายใต้บังคับของมาตรการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในสถานประกอบการ” และ “เรื่องแก้ไขเพิ่มเติมมาตรการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในสถานประกอบการ” ซึ่งมีสาระสำคัญกำหนดให้ผู้ประกอบกิจการขนส่งสินค้าหรือพัสดุภัณฑ์ เป็นสถานประกอบการที่อยู่ภายใต้บังคับของมาตรการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในสถานประกอบการ และต้องให้ความร่วมมือดำเนินการโดยผู้ใช้บริการจะต้องแสดงหลักฐานประจำตัว อาทิ บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ฝากส่งหรือผู้ฝากส่งแทน       สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ THP Contact Center 1545...

Read More

“SET เชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคม” ส่งเสริมต้นแบบความดี ปีที่ 11 สร้างประโยชน์ให้คนไทยกว่า 7 ล้านคนทั่วประเทศ

ตลาดหลักทรัพย์ฯ มอบรางวัล “SET เชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคม” ประจำปี 2560  แก่ 9 ผู้ทำความดีที่มุ่งมั่นทำงานเพื่อสร้างประโยชน์ให้สังคม พร้อมสนับสนุน 7 องค์กรเพื่อสังคม  เผยตลอด 11 ปี สร้างต้นแบบผู้ทำความดีแล้ว 87 ราย ขยายผลความดี 45 โครงการ ครอบคลุม 34 จังหวัด สร้างประโยชน์ให้คนไทยและผู้ด้อยโอกาสทั้งทางตรงและทางอ้อมมากกว่า 7 ล้านคนทั่วประเทศ โดยพิธีมอบรางวัล “SET เชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคม” ประจำปี 2560 จัดขึ้นในวันที่ 20 มีนาคมนี้ ที่อาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ นางเกศรา มัญชุศรี  กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ความสำคัญกับการดำเนินงานที่ยึดมั่นประโยชน์ของทุกภาคส่วน ทั้งเศรษฐกิจ สังคม และประเทศชาติ ภายใต้วิสัยทัศน์ “To  Make The Capital Market ‘Work’ for Everyone” โดยโครงการ “SET เชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคม” เป็นหนึ่งในโครงการเพื่อสังคมที่มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2550 เป็นต้นมา ด้วยปณิธานที่จะสร้างสรรค์สังคมแห่งความดีด้วยการยกย่องเชิดชูผู้ทำความดี พร้อมทั้งเผยแพร่คุณความดีของบุคคลเหล่านั้นสู่สังคม เพื่อให้กำลังใจและสร้างแรงบันดาลใจให้มีผู้ทำความดีเพิ่มมากขึ้นในสังคมไทย โดยทำงานร่วมกับ 7 องค์กรเพื่อสังคม ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกับการทำงานของตลาดหลักทรัพย์ฯ “ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอแสดงความยินดีแก่คนดีที่ได้รับรางวัล “SET เชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคม” ทุกท่าน รวมทั้งองค์กรเพื่อสังคมทั้ง 7 องค์กร ที่มุ่งมั่นทำงานส่งเสริมและสนับสนุนการทำความดีทำให้เกิดโครงการต่าง ๆ มากมาย และเป็นต้นแบบความดีของสังคมที่สร้างประโยชน์ให้แก่คนในชุมชนและสังคมในวงกว้าง โดยในปีนี้ มีผู้ทำความดีเข้ารับรางวัล รวม 9 ราย ซึ่งมาจากการคัดเลือกโดยองค์กรเพื่อสังคม 6 แห่ง ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลา 11 ปี ของการจัดโครงการ “SET เชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคม” ได้มอบรางวัลแก่บุคคลและองค์กรผู้ทำความดีแล้ว 87 ราย...

Read More

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ จัดแถลงข่าวเชิดชูอาสาสมัครและองค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่น เนื่องในวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทย ประจำปี 2560

วันนี้ (วันจันทร์ที่ 19 มีนาคม 2561) เวลา 10.55 น. ณ ลานโถงกลาง ชั้น 1 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นางนภา เศรษฐกร อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ พร้อมด้วย พลตรีหญิง คุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดแถลงข่าววันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทย ประจำปี 2560 ซึ่งการจัดงานในวันนี้เป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ “พิธีประกาศเกียรติคุณอาสาสมัครดีเด่นและองค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่น ประจำปี 2560” ซึ่งจะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2561 โดย พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จเป็นองค์ประธาน ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุม อิมแพค เมืองทองธานี นางนภา กล่าวว่า คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2528 กำหนดให้วันที่ 21 ตุลาคมของทุกปี ซึ่งเป็น วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เป็น “วันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ” เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระองค์ท่านที่ทรงอุทิศพระวรกาย และสละเวลาโดยมิเห็นแก่ความเหนื่อยยากเพื่อประชาชนตลอดมา จนทรงได้รับการถวาย พระราชสมัญญาว่าเป็น “พระมารดาแห่งการสังคมสงเคราะห์” ต่อมา สหประชาชาติประกาศให้ ปี พ.ศ. 2544 เป็นปีอาสาสมัครสากล คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2543 เห็นชอบให้วันที่ 21 ตุลาคม ซึ่งเป็น “วันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ” เป็น “วันอาสาสมัครไทย” ด้วย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ร่วมกับสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ดำเนินการคัดเลือกอาสาสมัครดีเด่นและองค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่น รวมทั้งจัดให้มีพิธีประกาศเกียรติคุณในวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทย อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 จนถึงปัจจุบันมีอาสาสมัคร/องค์กรที่ได้รับรางวัล รวมทั้งสิ้น 3,317 ราย ได้แก่ อาสาสมัครดีเด่น 3,133 คน...

Read More

โรงแรม เดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ ต้อนรับ เอกอัครราชทูตคูเวตประจำประเทศไทย

นายจุลศักดิ์ จิเนราวัต ผู้ช่วยผู้จัดการโรงแรม โรงแรม เดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ มอบของขวัญต้อนรับ  มร.อับดุลลาห์ อัล-ชาร์ฮาน (H.E. Abdullah Al Sharhan) เอกอัครราชทูตคูเวตประจำประเทศไทย ณ ห้องอาหารแกรนด์ คาเฟ่...

Read More

ญาญ่า- อุรัสยา เสปอร์บันด์ ร่วมงานเปิดสาขาใหม่ Onitsuka Tiger ที่กินซ่า พร้อมสินค้าลิมิเต็ดอิดิชั่นสุดคูล

แฟน Onitsuka Tiger  เตรียมตัวช้อปกระจายกันได้แล้ววันนี้ ที่กินซ่า ย่านช้อปปิ้ง สุดหรูในโตเกียว สำหรับบรรดาขาช็อป เมื่อเอ่ยถึงย่านข็อปปิ้งสุดหรูในโตเกียว หลายๆคนจะต้องนึกถึงย่านกินซ่าอย่างแน่นอน เพราะที่นี่เป็นแหล่งแฟชั่นที่รวบรวมร้านค้าแบรนด์ดัง และห้างสรรพสินค้าที่จำหน่ายสินค้าชั้นนำมากมายไม่ว่าจะเป็น “กินซ่า มิสึโคชิ” (Ginza Mitsukoshi) และ “มัตสึยะกินซ่า” (Matsuya Ginza) และยังเป็นแหล่งรวมช้อปปิ้งมอลล์ยอดนิยมอย่าง “GINZA SIX” และ “Tokyu Plaza Ginza” รวมถึงร้านอาหารที่มาพร้อมกับบริการระดับคับแก้วอีกเพียบ จึงนับเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมที่มักจะคึกคักไปด้วยขาช็อปและขากินอยู่เสมอ ด้วยความโด่งดังของย่านนี้ ทำให้Onitsuka Tiger แบรนด์แฟชั่นสัญชาติญี่ปุ่นยอดนิยมทั่วโลก ไม่พลาดที่จะมาเอาใจแฟนๆ ด้วยการฉลองเปิดสาขาใหม่ พร้อมสินค้าตั้งแต่รุ่นยอดนิยมไปจนถึงลิมิเต็ดอิดิชั่น ณ ย่านกินซ่าเมื่อเร็วๆนี้ Onitsuka Tiger สาขากินซ่า ตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามเยื้องกับศูนย์การค้าชื่อดังอย่าง “GINZA SIX” ที่เปิดให้บริการไปเมื่อเดือนเมษายน 2017 ที่ผ่านมา โดยตั้งอยู่ห่างจากสี่แยกที่มีห้างสรรพสินค้ากินซ่า วะโค (Ginza Wako) ห้างซึ่งขึ้นชื่อในฐานะที่เป็นหอนาฬิกาและห้างกินซ่ามิสึโคชิด้วยระยะเดินเท้าเพียง 2 นาที ที่นี่เป็นร้านค้าริมทางติดถนนจูโอโดริ (Chuo Doori)  ถนนช้อปปิ้งสายหลักของกินซ่า จึงเป็นแลนด์มาร์กที่ใครๆก็จดจำและหาเจอได้ง่าย “Onitsuka Tiger สาขากินซ่า” เป็นร้านค้า 3 ชั้นประกอบด้วยชั้น B1F, 1F และ 2F ภายในร้านออกแบบมาให้ได้สัมผัสโลกสไตล์ Onitsuka Tiger ซึ่งผสมผสานกันระหว่างสไตล์วินเทจ-โลกอนาคตและสไตล์ตะวันออก-ตะวันตกเหมือนกับ “Onitsuka Tiger สาขาโอโมเตะซันโด” ร้านค้า Flag ship store ที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นและ “Onitsuka Tiger สาขาชิบูย่า” ร้านค้าริมถนนขนาดใหญ่ บนชั้น 1F เรียงรายไปด้วยรองเท้าแบรนด์ Onitsuka Tiger ส่วนชั้น 2F เป็นโซนเสื้อผ้าและเครื่องประดับ และชั้นใต้ดิน B1F นอกจากเสื้อผ้าและอุปกรณ์ นับตั้งแต่คอลเลคชั่น Spring & Summer 2018  ล่าสุดที่พร้อมเอาใจแฟนๆ ทั้งสายแฟชั่นและสายกีฬา ยังเอาใจนักสะสมรองเท้าผ้าใบ ด้วยความครบครันไปด้วยรองเท้าทุกไลน์ของ “NIPPON MADE” ซีรีส์คอลเลคชั่นระดับบนของแบรนด์ Onitsuka Tiger ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจจากทางแบรนด์ ที่ผลิตด้วยขั้นตอนสุดพิเศษ นับตั้งแต่การใช้วัสดุผลิตรองเท้าที่มีความหลากหลาย ทุกขั้นตอนดำเนินด้วยมืออย่างชำนาญ จนเกิดความเป็นเอกลักษณ์ในแต่ละคู่ ที่ไม่มีทางซ้ำกับใครบนโลกนี้ และในโอกาสเฉลิมฉลองสาขาใหม่ พิเศษสุดๆ สำหรับรองเท้ารุ่นลิมิเต็ดอิดิชั่นอย่าง Limited Color ของ “COLESON LO” ที่พร้อมให้จับจองในจำนวนจำกัดเพียง300 คู่เท่านั้น รองเท้า “COLESON LO” กับสี Limited Colour เป็นรองเท้าสไตล์หุ้มส้นที่ออกแบบโดยได้รับแรงบันดาลใจมาจากรองเท้าบาสเก็ตบอลรุ่นคลาสสิค พร้อมลายเส้น “Onitsuka Tiger Stripe” อันเป็นสัญลักษณ์ของ Onitsuka Tiger ที่เกิดจากการปั๊มรู ด้วยเอกลักษณ์ความพิเศษและความสบายในการซัพพอร์ทเท้าในทุกย่างก้าว จึงทำให้รองเท้ารุ่นนี้กลายเป็นรุ่นยอดนิยมอีกรุ่นอย่างไม่ต้องสงสัย ภายในงานฉลองเปิดสาขา ยังคับคั่งไปด้วยบรรดาเซเลบริตี้และเหล่านักช็อปแดนปลาดินรวมถึงนักช็อปจากทุกมุมโลกที่ต่างเข้ามาเลือกซื้อสินค้าอย่างเพลิดเพลิน พร้อมด้วย ญาญ่า- อุรัสยา เสปอร์บันด์ ที่มาร่วมสร้างสีสัน ปรากฏตัวด้วยลุคโดดเด่นอย่างมีสไตล์ด้วยเสื้อผ้าของ Onitsuka Tiger X Andrea Pompilio คู่กับรองเท้าผ้าใบ Onitsuka Tiger รุ่น Mexico 66 “Onitsuka Tiger สาขากินซ่า” แห่งนี้เปิดให้บริการระหว่างเวลา 11.00 – 21.00 น. ตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามเยื้องกับศูนย์การค้า GINZA...

Read More

ข่าวล่าสุด