กรุงเทพฯ 30 มีนาคม 2561 – นายสกนธ์ วรัญญูวัฒนา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ ( ที่ 4 จากซ้าย) นายสุพพัต อ่องแสงคุณ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (ที่ 3 จากซ้าย) และนายพรวิช ศิลาอ่อน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (ที่ 2 จากซ้าย) ร่วมเปิดโครงการเสวนาเพื่อผู้ประกอบการยุคใหม่ “Startup 101 สตาร์ทอัพ สตาร์ทเลย” กิจกรรมเพื่อการสนับสนุนและขับเคลื่อนธุรกิจสตาร์ทอัพ สำหรับกิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นเมื่อเร็วๆนี้ ณ ห้องออดิทอเรียม สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (NEA) กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ถ.รัชดาภิเษก กรุงเทพฯ

รายนามผู้บริหารจากซ้ายไปขวา

1.คุณมณีรัตน์ อนุโลมสมบัติ  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร. Sea Group (ประเทศไทย)

2.นายพรวิช ศิลาอ่อน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่

3.นายสุพพัต อ่องแสงคุณ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

4.นายสกนธ์ วรัญญูวัฒนา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์

5.ศ.ดร.บุญเจริญ ศิริเนาวกุล ที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

6.นางลลิดา จิวะนันทประวัติ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณชิย์

7.ดร.โกศล ทรัพย์ประเสริฐ อาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี